Project

The aim of the „Deaf language awareness” project is to increase linguistic awareness among adult deaf signers.

What is language awareness? Why is language awareness important for deaf signers?

Language awareness is the cognitive ability to recognize how languages work. It is not only about grammar. It is more general. It is about how languages express features, activities and objects. It is about birth, evolution and extinction of languages. It is about what a language is. It is about what bilingualism is. And much more….

Being aware of all these issues help in learning a second language, especially in written languages learning.

For deaf people who usually struggle with the written language of their country, language awareness offers better access to written language proficiency. This is a key factor to achieve the high social, educational and financial position in the society.

Celem projektu Deaf Language Awareness jest zwiększanie świadomości językowej wśród dorosłych głuchych.

Świadomość językowa – co to jest? Dlaczego świadomość językowa jest ważna dla głuchych użytkowników języka migowego?

Świadomość językowa to umiejętność rozumienia w jaki sposób działa język. Nie chodzi tylko o gramatykę. To jest temat bardziej ogólny. Ten temat zawiera odpowiedzi na takie pytania jak m.in.: W jaki sposób za pomocą języka wyraża się cechy, czynności i obiekty? Co to są  narodziny, ewolucja i wymieranie języków? Co to jest język?  Co to jest dwujęzyczność?  I wiele więcej….

Jeżeli osoba głucha jest świadoma tych tematów, to łatwiej uczy się języka obcego, w tym też języka polskiego. Chodzi tu o naukę o pisania i czytania
w tych językach.

Dorosłe osoby głuche, które mają trudności w pisaniu i czytaniu w języku polskim, dzięki świadomości językowej mogą łatwiej rozwijać te umiejętności.

Dobra umiejętność pisania i czytania w języku polskim daje więcej szans na dobrą pracę, lepsze zarobki i osiągnięcie wysokiego statusu społecznego.

Es ist das Projektziel von „Deaf Language Awareness”, das Sprachbewusstsein erwachsener gehörloser GebärdensprachverwenderInnen zu erhöhen.

Was ist Sprachbewusstsein? Warum ist Sprachbewusstsein für GebärdensprachverwenderInnen so wichtig?

Sprachbewusstsein ist die kognitive Fähigkeit zu erkennen, wie Sprache funktioniert. Dabei geht es nicht nur um Grammatik. Es geht darum, wie Sprachen verschiedene Merkmale/Eigenschaften, Aktivitäten und Objekte ausdrücken bzw. benennen. Es geht auch um die Entstehung, Entwicklung und das Sterben von Sprachen. Was sind Sprachen überhaupt? Was ist Zweisprachigkeit und vieles mehr …

Kenntnisse über diese sprachlichen Bereiche helfen beim Erlernen einer Zweitsprache, speziell von Schriftsprachen.

Gehörlose haben vielfach Probleme mit der nationalen Schriftsprache, und ein gutes Sprachbewusstsein ermöglicht ihnen einen besseren Zugang zu dieser. Gute Kenntnisse in der nationalen Schriftsprache sind der Schlüssel, um eine höhere Ausbildung absolvieren zu können und in Folge einen besseren sozialen Status in der Gesellschaft zu erreichen.

L’obiettivo del progetto Deaf Language Awareness è quello di sensibilizzare le persone sorde adulte segnanti ad una maggior consapevolezza linguistica.

Cos’è la consapevolezza linguistica? Perché è importante per i sordi segnanti?

La consapevolezza linguistica è l’abilità cognitiva di riconoscere i meccanismi della lingua. Non si tratta solo di grammatica. La consapevolezza linguistica riguarda molti argomenti di carattere generale. La consapevolezza linguistica riguarda, ad esempio, il modo in cui le lingue esprimono le caratteristiche di un oggetto, le attività che l’oggetto compie e come si chiama quell’oggetto. La consapevolezza linguistica riguarda la nascita, l’evoluzione e l’estinzione delle lingue. La consapevolezza linguistica serve per capire che cos’è una lingua, cosa significa essere bilingui…e molto altro!

Possedere queste informazioni ti può aiutare se vuoi imparare una seconda lingua, specialmente se si tratta di una lingua scritta.

Se sei una persona sorda che a volte si trova in difficoltà con la lingua scritta, la consapevolezza linguistica ti renderà più facile migliorare la competenza nella lingua scritta del tuo paese. Da questa potrebbe dipendere il raggiungimento di una migliore posizione sociale, culturale ed economica.

O objetivo do projeto “Deaf Language Awareness” é aumentar a consciência linguística dos gestuantes surdos adultos.

O que é a consciência linguística? Porque é que a consciência linguística é importante para os gestuantes surdos?

A consciência linguística é a capacidade cognitiva para reconhecer como funcionam as línguas. Não se trata apenas de gramática. É algo mais geral. É sobre a forma como as línguas expressam características, atividades, e objetos. É sobre o nascimento, evolução e extinção das línguas. É sobre o que é o bilinguismo, e muito mais…

Estar consciente de todos estes aspectos ajuda na aprendizagem de uma segunda língua, nomeadamente uma língua escrita.

Para as pessoas surdas que têm dificuldades com a língua escrita do seu país, a consciência linguística possibilita um melhor caminho para a proficiência na língua escrita. Esta proficiência é um factor-chave que amplia as possibilidades de sucesso em diversos aspectos sociais e educativos.

Facebook
Facebook
Instagram